Από 1η Ιουλίου θα χρεώνεται η πλαστική σακούλα στην Κύπρο


Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουλίου 2018, το μέτρο για την απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων που διαθέτουν τέτοιες σακούλες στα σημεία πώλησης τους, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

RELATED ARTICLES

Η χρέωση για κάθε λεπτή σακούλα μεταφοράς θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα πέντε σεντ (€0,05) συν ΦΠΑ από όλους τους πωλητές προϊόντων και θα είναι διακριτή στα δελτία αποδείξεων που δίνονται στους αγοραστές, καθώς και σε αυτά που φυλάγονται από τον πωλητή προϊόντων.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς σημαίνει την πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά (μm). Οι Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, οι οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων ή όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων και έχουν πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μm). Αυτό συνεπάγεται ότι η χρέωση θα αφορά τις λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος από 15 μέχρι 50 μικρά (μm).

Σημειώνεται δε ότι τα έσοδα που θα συγκεντρώνονται από τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς θα χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση δράσεων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε συνεργασία με τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, τους πωλητές προϊόντων ή και οργανωμένα σύνολα πωλητών προϊόντων.

«Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.163(Ι)/2017)» με πρόνοιες για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς έχει τεθεί σε ισχύ από τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 17 Νοεμβρίου 2017 έχουν τεθεί σε ισχύ «Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 375/2017)».

Σκοπός του Τροποποιητικού Νόμου είναι η πλήρης εναρμόνιση και συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς. Σκοπός των Κανονισμών είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων σε καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στη Δημοκρατία.

Ο Τροποποιητικός Νόμος και οι Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment στη διαδρομή Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, Εθνική Νομοθεσία > Εθνική νομοθεσία > Διαχείριση Αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία, στο τηλέφωνο 22866248 (κα Έλενα Χριστοδουλίδου), στο τηλεομοιότυπο 22774945 και στην ηλεκτρονικό ταχυδρομείο echristodoulidou@environment.moa.gov.cy.Κύριες Ειδήσεις

Translate »