Breaking News

Τελευταίο µεγάλο βήµα και τέλος… η παραλία της Λάρνακας επιτέλους ελευθερώνεται


Πηγή: dialogos.com.cy

 

Το αργότερο µέχρι το Νοέµβριο κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών για τη Λάρνακα ανοίγοντας το δρόµο για πολεοδοµικούς σχεδιασµούς που στοχεύουν σε ένα αειφόρο, ποιοτικό, πολυλειτουργικό αστικό περιβάλλον

 

Περισσότερο από µισό αιώνα µετά και αφού έχουν παρέλθει δύο δεκαετίες από την απόφαση για µετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, η υλοποίηση του οράµατος αυτού για τη Λάρνακα είναι µερικούς µήνες µακριά.

Με βάση τη λεπτοµερή ενηµέρωση που έγινε στην παρουσίαση της πορείας των διαδικασιών αποµάκρυνσης των υποδοµών των πετρελαϊκών εταιρειών στις 9 Ιουλίου, αποµένει ένα τελευταίο µεγάλο βήµα µε το οποίο θα κλείσει οριστικά το κεφάλαιο. Σύµφωνα µε την παρουσίαση την οποία έκανε ο δήµαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας ενώπιον φορέων της πόλης, αποµένει η µετακόµιση των εταιρειών υγραερίου στο Βασιλικό, διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ορόσηµο είναι ο ερχόµενος Νοέµβριος, οπότε η Λάρνακα θα έχει οριστικά απαλλαγεί από τις εγκαταστάσεις που αµαυρώνουν την παραλία της για περισσότερα από 50 χρόνια.

Τι επιτεύχθηκε µέχρι σήµερα και τι εκκρεµεί

Στο κεφάλαιο «Τι επιτεύχθηκε µέχρι σήµερα και τι εκκρεµεί», της αναλυτικής παρουσίασης την οποία έκανε ο κ. Βύρας στο χώρο της αναπαλαιωµένης Λέσχης της Λάρνακας, αναφορικά µε τον τερµατισµό της λειτουργίας και την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων Υγρών Καυσίµων, η κατάσταση έχει ως εξής:

Εxxon Mobil

H Exxon Mobil έχει τερµατίσει τις εργασίες της από το Νοέµβριο 2019. Παρά την εξασφάλιση των σχετικών αδειών για κατεδάφιση των εγκαταστάσεων, η εταιρεία ενηµέρωσε το δήµο ότι λόγω τεχνικών θεµάτων που σχετίζονται µε θέµατα πυρόσβεσης, η κατεδάφιση των εγκαταστάσεών της θα αρχίσει αµέσως µετά τον τερµατισµό λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγραερίου και των εγκαταστάσεων της ΚΕΤΑΠ στην περιοχή. Στο µεταξύ, ο Όµιλος Petrolina Holdings έχει αγοράσει τη γη που κατείχε η EXXON MOBIL και αναλαµβάνει και την κατεδάφιση. Η Πετρολίνα διαβεβαιώνει ότι η κατεδάφιση των δεξαµενών της Exxon Mobil θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Petrolina Holdings

O Όµιλος Πετρολίνα τερµάτισε τις εργασίες του στη Λάρνακα τον Ιανουάριο του 2020 και το Μάρτιο του 2021 ξεκίνησε την κατεδάφιση η οποία έχει ολοκληρωθεί.

BP Eastern Mediterranean

Η βρετανική εταιρεία µετακόµισε στο Βασιλικό από το Μάρτιο του 2020. Επειδή ενοικίαζε εγκαταστάσεις από άλλους, δεν είχε υποχρεώσεις κατεδαφίσεων.

Ελληνικά Πετρέλεια (Yugen Ltd)

Η ελληνική εταιρεία σταµάτησε τη λειτουργία της στο τερµατικό της Λάρνακας το Σεπτέµβριο του 2020. Η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων άρχισε το Μάρτιο 2021 και έχει ολοκληρωθεί.

Τέλος και η άσφαλτος

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση από το δήµαρχο, οι εργασίες στο χώρο των πρώην ∆ιυλιστηρίων έχουν τερµατιστεί στις 30 Ιουνίου 2021 και η ΚΕΤΑΠ ενηµέρωσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισµού των δεξαµενών από τα υπολείµµατα ασφάλτου και ότι έχει προχωρήσει µε προκήρυξη προσφορών και εξεύρεση εργολάβου για την κατεδάφιση των δεξαµενών που παραµένουν στο χώρο.

Μένει µόνο το υγραέριο

Η τελευταία µεγάλη εκκρεµότητα είναι η µετακίνηση των εγκαταστάσεων των εταιρειών που εµπορεύονται υγραέριο. Οι εταιρείες αυτές είναι η Πετρολίνα, η Σύνεργκαζ, η Ίντεργκαζ (της κοινοπραξίας VLPG) και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο Μνηµόνιο Συναντίληψης που έχουν υπογράψει οι εταιρείες µε την κυβέρνηση έχει παραβιαστεί αφού προνοούσε ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς των εργασιών στο Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020. Αυτό θα γίνει µε ένα χρόνο καθυστέρηση.

Στο κεφάλαιο του υγραερίου υπήρξαν δύο θετικές εξελίξεις τους τελευταίους µήνες οι οποίες άνοιξαν ουσιαστικά το δρόµο προς το Βασιλικό. Η µια είναι η εξεύρεση λύσης στο σοβαρό πρόβληµα εκφόρτωσης του υγραερίου στο Βασιλικό αφού η Αρχή Λιµένων Κύπρου και τα κρατικά τµήµατα αποδέχθηκαν ως προσωρινή λύση την εκφόρτωση υγραερίου από το λιµάνι Βασιλικού µε συγκεκριµένο εξοπλισµό και µε όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας και ασφαλείας. Η επίλυση του προβλήµατος αυτού από µέρους της Αρχής Λιµένων, ουσιαστικά βοήθησε στο να ξεπεραστεί και το τελευταίο µεγάλο εµπόδιο για τη µεταφορά του υγραερίου.

Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια υπέγραψε συµφωνία συνεργασίας µε τη VLPG λύνοντας ουσιαστικά το πρόβληµα από πού θα συνεχίζονταν οι εργασίες της ΕΛΠΕ αφού ακόµη δεν έχουν αρχίσει εργασίες δηµιουργίας δικών τους ιδιόκτητων βάσεων στο Βασιλικό.

Αντιπροσωπεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λάρνακας επισκέφθηκε στις 7 Ιουλίου 2021 το υπό κατασκευή τερµατικό της κοινοπραξίας VLPG στο Βασιλικό και ενηµερώθηκε από τη διοίκηση της κοινοπραξίας για το χρονοδιάγραµµα µέχρι την πλήρη µετακίνηση τους. Ως καταληκτική ηµεροµηνία του τερµατισµού λειτουργίας και µεταφοράς όλων των εγκαταστάσεων από τη Λάρνακα στο Βασιλικό, εκτός απροόπτου, δόθηκε ο Νοέµβριος του 2021.

Έρχεται ανάπτυξη µέσω του νέου Σχεδίου Περιοχής

Στην εκδήλωση της 9ης Ιουλίου έγινε και δεύτερη παρουσίαση στο πλαίσιο της οποίας ο δηµοτικός µηχανικός Ανδρέας Καρακατσάνης παρουσίασε το Σχέδιο Περιοχής πρώην ∆ιυλιστηρίων στην αστική περιοχή των ∆ήµων Λάρνακας και Λειβαδιών.

Όπως ανέφερε, το Σχέδιο Περιοχής εισάγει µοντέρνες µεθόδους ενεργής πολεοδοµίας όπως αστικό αναδασµό, οικογειτονιές, πολυλειτουργικότητα και προωθεί την αειφορία, τη βιώσιµη κινητικότητα και την κυκλική οικονοµία κάτω από την οµπρέλα της ολοκληρωµένης Αστικής Αναζωογόνησης που περικλείει περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονοµικές, πολεοδοµικές, αρχιτεκτονικές, πολιτιστικές και άλλες παραµέτρους.

Τα προτεινόµενα έργα, σύµφωνα µε το Σχέδιο, µεταξύ άλλων, είναι η δηµιουργία Αστικής Πλατείας στα όρια της επαφής του Κεντρικού Πολυλειτουργικού Πυρήνα µε τον παραλιακό δρόµο Λάρνακας – ∆εκέλειας, η δηµιουργία επίχωσης µε µορφή εκτεταµένου δηµόσιου γραµµικού πάρκου σε όλο το παραλιακό µέτωπο (αρχιτεκτονικός διαγωνισµός), η δηµιουργία πολυλειτουργικού/ περιβαλλοντικού άξονα στην οδό Ψηλορείτη, η αναδιαµόρφωση της κοίτης του ποταµού Αρχαγγέλου Καµίτση και όλων των καναλιών, η δηµιουργία οικογειτονιών, κηπούπολης (Αρκολείβαδα) και ολοκλήρωση του οδικού δικτύου.

Βασικός άξονας του Σχεδίου, σύµφωνα µε τον κ. Καρακατσάνη, είναι µια φιλική στον κάτοικο, τον εργαζόµενο και τον επισκέπτη περιοχή, που θα επαναπροσδιορίζει και θα ενισχύει τη σχέση της πόλης µε τη θάλασσα, δηµιουργώντας ένα αειφόρο, ποιοτικό, πολυλειτουργικό αστικό περιβάλλον, το οποίο θα αποτελεί προορισµό επιλογής για κατοίκηση, εργασία και αναψυχή.

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων αλλά και εισηγήσεων από τους παρευρισκόµενους.

Ο δήµαρχος Λάρνακας, κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ανέφερε ότι η διαδικασία της επίτευξης της µετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό µέτωπο της Λάρνακας, ήταν δύσκολη, επίµονη και ιδιαίτερα περίπλοκη. Παρόλα αυτά όµως, ποτέ δεν έπαψε να αποτελεί ένα πάγιο αίτηµα της πόλης και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως είπε. «Με τη στενή συνεργασία και την πολύτιµη βοήθεια της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, των βουλευτών,  των αρµόδιων Υπουργείων, των αρµόδιων Κρατικών Τµηµάτων και Υπηρεσιών, Φορέων, των Εταιρειών Πετρελαιοειδών και Υγραερίου και κυρίως των δηµοτών της Λάρνακας, αυτή η διαδικασία φτάνει στο τέλος της µε τη Λάρνακα πλέον να απαλλάσσεται από ένα σοβαρό κίνδυνο. Όλοι έχουν εργαστεί µε κοινό γνώµονα, την υγεία, την ασφάλεια, και προπάντων την ευηµερία των δηµοτών και της πόλης µας», είπε καταλήγοντας µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ο κ. Βύρας.Κύριες Ειδήσεις

Translate »