Ελ. Υπηρεσία: Σωρεία συστάσεων στον ΚΟΤ


Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε Έλεγχο στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και στον Αν. Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση.

 

Τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου αφορούν:
•    Καθυστέρηση στην ετοιμασία και υποβολή οικονομικών  καταστάσεων.
•    Σύσταση για επαναξιολόγηση του ύψους της επιχορήγησης του Ράλι Κύπρος και καταβολής της από σχετικό Κονδύλι του Υπουργείου Οικονομικών.
•    Καθορισμός  μισθοδοσίας επιτόπιου προσωπικού στα Γραφεία Εξωτερικού.
•    Αδυναμίες στον λογιστικό έλεγχο των Γραφείων Εξωτερικού.
•    Μη έκδοση  άδειας χρήσης υποστατικών του Οργανισμού και μη ανάκτηση της κατοχής των ακινήτων από τους διαχειριστές.
•    Μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας ξενοδοχείων (76%) και κέντρων αναψυχής (38%).
•    Λειτουργία ξενοδοχείου με λανθασμένο χαρακτηρισμό/ονομασία ως “Α Suites Hotel” αντί την  επωνυμία “Α Hotel & Suites”.
•    Μη ανανέωση συμφωνιών άδειας χρήσης και μη αύξηση καταβλητέου ποσού για τα υποστατικά στη Μαρίνα Λάρνακας.
•    Μη έγκαιρη καταχώριση στο λογιστικό σύστημα των εισπρακτέων τελών ελλιμενισμού στη Μαρίνα Λάρνακας που στις 31.12.2018 ανέρχονταν σε €408.877. Εντοπισμός οφειλόμενων ποσών για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. από το 2007) χωρίς τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη τους.
•    Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία-Ανομοιομορφία στους όρους συμβολαίων και ανείσπρακτες οφειλές.
•    Παράτυπη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ξενοδοχειακής μονάδας «Δ».
•    Εκκρεμεί η αξιολόγηση του τουριστικού οφέλους από τη χρηματοδότηση Περιφερειακών Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ).
•    Λήψη περαιτέρω μέτρων και ενεργειών για αναδιάρθρωση των Γραφείων Εξωτερικού.
•    Αδυναμίες/ελλείψεις/παραλείψεις και σύσταση για επαναξιολόγηση της λειτουργίας των Γραφείων πληροφοριών του Οργανισμού.
•    Πειθαρχική έρευνα εναντίον Λειτουργού Επιθεώρησης ο οποίος σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση τουριστικών επαύλεων.

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.

Πηγή: EconomyToday

Economy TodayΚύριες Ειδήσεις

Translate »