Αναστολή δόσεων: Μέχρι πότε οι αιτήσεις και πόσοι επωφελήθηκαν


Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα στις τράπεζες – Για πόσα δάνεια και ποιας αξίας ανεστάλησαν οι δόσεις

 

Αυξάνεται μέρα με την μέρα ο αριθμός των δανειοληπτών που αιτούνται αναστολή δόσεων δανείων, στοιχείο που καταδεικνύει την σημασία του μέτρου που τέθηκε σε εφαρμογή στο πλαίσιο των προσπαθειών μετριασμού των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ένεκα τούτου, καθώς και αρκετών ερωτήσεων που δέχθηκε το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με διευκρινήσεις σε σχέση με την αναστολή δόσεων, γνωστοποιώντας μεταξύ άλλων την καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων, καθώς και το τι γίνεται με τα κοινοπρακτικά δάνεια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων και των τόκων προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2020. 

Ακολούθως, προστίθεται, η απόφαση του χρηματοοικονομικού οργανισμού για το αν ο δανειολήπτης πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια και συνεπώς θα απαλλαγεί από την καταβολή δόσεων και τόκων, θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 το αργότερο.

Σε σχέση με το εάν κάποιος δανειολήπτης κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020 είχε καθυστερήσεις στην καταβολή των δόσεων του αλλά ακολούθως τις διευθετήσει, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί για αναστολή της αποπληρωμής δόσεων και τόκων, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει πως, «πρόσωπα που κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020 είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης τους αλλά έχουν ακολούθως διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 μερών κατά την 30η Μαρτίου 2020, θα μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναστολή των δόσεων και των τόκων».

Αναφορικά με το εάν υπάρχει κατώτατο όριο αναφορικά με το ποσό της καθυστέρησης που μπορεί να παρουσιάζει κάποιος δανειολήπτης διευκρινίζει πως για να δικαιούται κάποιος αναστολή δόσεων θα πρέπει οι συνολικές καθυστερήσεις στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού οργανισμού να μην υπερβαίνουν τα €100 για δάνεια λιανικής τραπεζικής και €500 για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Περαιτέρω το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί πως εάν κάποιος υποβάλει αίτημα για αναστολή δόσεων μέχρι και τις 26 Ιουνίου, τότε η αναστολή των δόσεων θα έχει αναδρομική ισχύ. Ειδικότερα αναφέρει ότι, «οι δόσεις των πιστωτικών διευκολύνσεων που ήταν πληρωτέες από την 30η Μαρτίου 2020 και έπειτα και οι οποίες έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιστρέφονται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό εφόσον το ζητήσει ο δανειολήπτης».

Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την επιστροφή των ποσών αυτών, τονίζει, τότε τα ποσά παραμένουν ως πληρωμή έναντι των συμβατικών δόσεων για τις οποίες καταβλήθηκαν.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί
Παράλληλα το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι, η αναστολή της αποπληρωμής δόσεων και τόκων εφαρμόζεται και σε όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς / παρατραβήγματα που δεν παρουσίαζαν υπερβάσεις πέραν των τριάντα ημερών κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020 ή παρουσίαζαν υπερβάσεις πέραν των 30 ημερών κατά την εν λόγω ημερομηνία αλλά έχουν ακολούθως διευθετηθεί με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν υπερβάσεις πέραν των 30 μερών κατά την 30η Μαρτίου 2020.

Ξεκαθαρίζει, δε, ότι ο τόκος συσσωρεύεται και θα κεφαλαιοποιηθεί με τη λήξη της αναστολής.

Επίσης, διευκρινίζει ότι τρεχούμενοι λογαριασμοί στους οποίους εφαρμόζεται ο Νόμος και το Διάταγμα και οι οποίοι λήγουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα ανανεώνονται αυτόματα για περίοδο 9 μηνών.

Κοινοπρακτικά Δάνεια
Σε σχέση με τα Κοινοπρακτικά Δάνεια το Υπουργείο Οικονομικών εξηγεί ότι, «όταν οι δανειστές είναι χρηματοοικονομικοί οργανισμού που εμπίπτουν στην ερμηνεία του Νόμου, τότε ο δανειολήπτης θα επικοινωνεί με τον Διοργανωτή (Arranger) χρηματοοικονομικό οργανισμό, ο οποίος θα αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο κοινοπρακτικό δάνειο χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η αναστολή θα δεσμεύει όλους τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς», τονίζει.

Σημειώνεται ότι εάν στους δανειστές περιλαμβάνονται οργανισμοί που δεν καλύπτονται από την ερμηνεία του χρηματοοικονομικού οργανισμού με βάση το Νόμο τότε δεν εφαρμόζεται το Διάταγμα εκτός της περίπτωσης που οι εν λόγω οργανισμοί αποδεχτούν την αναστολή.

Μέχρι πότε θα ισχύει η αναστολή δόσεων
Πέραν των πιο πάνω και σε σχέση με το μέχρι πόσο παρατείνεται η περίοδος αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι, «το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος αποπληρωμής τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού».

Τονίζεται, ωστόσο, ότι, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία λήξης του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο χρειάζεται για να αποπληρωθεί τελικώς το κεφάλαιο και οι τόκοι ούτως ώστε να μην διαφοροποιηθούν οι δόσεις μετά την 01 Ιανουαρίου 2021, αλλά να συνεχίζει το δάνειο να εξυπηρετείται σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης.

Πάντως, στις περιπτώσεις όλων των δανείων με εφάπαξ πληρωμή (bullet payment) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, η αναστολή έχει διάρκεια εννέα μηνών από την ημερομηνία που θα ήταν συμβατικά πληρωτέα η δόση.

Ακόμη, στις περιπτώσεις όλων των δανείων με εποχιακή καταβολή των δόσεων, οι δόσεις που θα καταβάλλονταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίες θα ανασταλούν θα καταβληθούν την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2021 και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στις ίδιες χρονικές περιόδους εκάστου έτους στο μέλλον μέχρι εξόφλησης του δανείου.

Διακοπή αναστολής δόσεων
Όσον αφορά το εάν υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον δανειολήπτη που εγκρίθηκε για αναστολή δόσεων και τόκων, να διακόψει νωρίτερα από την 31/12/2020 την αναστολή δόσεων και τόκων, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι, «σύμφωνα με το Διάταγμα, παρά την αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι θα καθίσταντο πληρωτέες/ πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης»

Το ποσό ή τα ποσά αυτά, συνεχίζει, τεκμαίρεται/ονται ως προπληρωμή έναντι του αναθεωρημένου προγράμματος αποπληρωμής.

Πόσοι αιτήθηκαν αναστολή δόσεων και τα ποσά
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η συμβατική αξία των δανείων για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων ανήλθε στις 8 Μαΐου σε €10,15 δισεκατομμύρια, από €7,39 δις που ανέρχονταν στις 24 Απριλίου, εκ των οποίων τα €5,96 δις αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια και €4,18 δις αφορούν δάνεια νοικοκυριών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αφορούν σε δάνεια που είχαν καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες τόσο σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα όσο και σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, από το συνολικό ποσό των δόσεων που έχουν ανασταλεί, ύψους €1,19 δις, ποσό ύψους €831,79 εκατ. αφορά σε εταιρικά δάνεια και €360,22 εκατ. σε δάνεια νοικοκυριών.

Επιπλέον, αναστολή δανείων αιτήθηκαν συνολικά 43.632 δανειολήπτες, εκ των οποίων οι 38.3276 αφορούν σε νοικοκυριά και οι 5.305 επιχειρήσεις.

Η αναστολή δόσεων με ημερομηνία αναφοράς τις 8 Μαΐου του 2020, αφορούσε συνολικά 76.057 πιστωτικές διευκολύνσεις, εκ των οποίων οι 63.206 αφορούσαν σε διευκολύνσεις νοικοκυριών και οι 12.851 επιχειρηματικές διευκολύνσεις.

HomeΚύριες Ειδήσεις

Translate »