Τρ. Κύπρου: Μερική απασχόληση και άδεια άνευ απολαβών για εργαζόμενους


Τη δυνατότητα στους υπαλλήλους της να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα είτε μακροχρόνιας άδειας άνευ απολαβών είτε λιγότερων ωρών εργασίας με συνεπώς λιγότερες απολαβές προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου, καθιστώντας ξεκάθαρη της πρόθεση του τραπεζικού ιδρύματος για αλλαγές το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπεζας στο προσωπικό, γνωστοποιείται το γεγονός ότι προχωρεί άμεσα η εφαρμογή των προαναφερόμενων θεσμών, σημειώνοντας παράλληλα πως η συμμετοχή στα συγκεκριμένα προγράμματα θα είναι σε εθελοντική βάση.

«Το συγκρότημα μας, ενεργώντας ως οργανισμός που βλέπει στο μέλλον εφαρμόζει πρακτικές που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και της ποιότητας εργασίας μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προστίθεται, η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε όλους, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα στον εργασιακό τομέα και υποδεικνύοντας την ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό και με κύριο γνώμονα την παροχή διευκολύνσεων προς το προσωπικό, οι οποίες θα επιφέρουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου προχωρεί άμεσα στην εφαρμογή των πιο κάτω θεσμών, η συμμετοχή στους οποίους θα είναι σε εθελοντική βάση:

1. Απουσία με μακροχρόνια άδεια

Αναφέρεται στη δυνατότητα του προσωπικού να αιτηθεί για μακροχρόνια απουσία  από την εργασία του (από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια) για προσωπικούς σκοπούς (π.χ. φροντίδα μελών της οικογένειας, απόκτηση ακαδημαϊκών / επαγγελματικών προσόντων, εθελοντισμό, προετοιμασία για αφυπηρέτηση κτλ.) . Η μακροχρόνια απουσία είναι άνευ απολαβών, ωστόσο θα συνεχιστεί η παροχή των ωφελημάτων Ασφάλειας Ζωής.

2. Μερική Απασχόληση 

Αναφέρεται στη δυνατότητα του προσωπικού να αιτηθεί για λιγότερες ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, σε σχέση με τις κανονικές (37 ώρες τη βδομάδα). Τα μέλη του προσωπικού που το επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 3ων επιλογών όσον αφορά τον συνολικό αριθμό ωρών και ημερών ανά εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της μερικής απασχόλησης, οι απολαβές θα υπολογίζονται ως αναλογία του συμφωνημένου αριθμού εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε σχέση με τις κανονικές ώρες εργασίας πλήρης απασχόλησης.

Η έγκριση των αιτημάτων, προστίθεται στη εγκύκλιο, θα είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διεύθυνσης του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του επηρεαζόμενου Καταστήματος / Μονάδας.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »