Τρέχουν για το νέο σχέδιο του φόρου


Πηγή: philenews.com

Μέχρι την 29η Απριλίου του 2022 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήγηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού, να υποβάλλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στο νέο σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών με δόσεις. Με το νέο σχέδιο μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές για τις φορολογικές περιόδους από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2019, μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης «Αριάδνη».

Δικαίωμα συμμετοχής στο νέο σχέδιο έχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 25% για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν και επιχειρήσεις που εξαιρούνται  από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ, όπως είναι εγκεκριμένα ιδιωτικά φροντιστήρια, ωδεία/μουσικές σχολές και σχολές χορού, και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 25% για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019.

Πάντως, για να ενταχθούν στο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων, θα πρέπει προηγουμένως οι επιχειρήσεις να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2016 – 2019, το αργότερο μέχρι τις 31/12/2021 και οπωσδήποτε πριν τη δημιουργία πλάνου ρύθμισης. Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να έχουν άλλες οφειλές εκτός από αυτές που θα ρυθμιστούν ή είναι ρυθμισμένες μέχρι το έτος 2015. Στο μεταξύ με γνωστοποίηση του Τμήματος Φορολογίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο αριθμός των δόσεων αλλά και της έκπτωσης που λαμβάνουν οι δικαιούχες επιχειρήσεις είναι ο ίδιος με το προηγούμενο σχέδιο με το οποίο ρυθμίζονταν φορολογικές οφειλές μέχρι το 2015. Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή από δύο μέχρι 60 δόσεων και ανάλογη διαγραφή των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων. Μάλιστα, με την εφάπαξ αποπληρωμή των οφειλόμενων φόρων, ο οφειλέτης απαλλάσσεται του 95% των τόκων και των επιβαρύνσεων.

 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η καταβολή των δόσεων διενεργείται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή από υπηρεσία του Τμήματος Φορολογίας. Εξάλλου, σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαφωνεί με την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας να απορρίψει την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης ή με το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής ή με τον τερματισμό της ρύθμισης, τότε ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει ένσταση σε προκαθορισμένο έντυπο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.  Η απόφαση του Εφόρου θα κοινοποιείται γραπτώς στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός τριάντα ημερών.

Στο μεταξύ, η ρύθμιση τερματίζεται, με την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και των επιβαρύνσεων, εάν ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, τις οποίες έχει υποχρέωση να υποβάλλει εντός της προθεσμίας υποβολής τους. Παράλληλα ο οφειλέτης αποχωρεί από το σχέδιο εάν δημιουργήσει οποιαδήποτε νέα οφειλή, που αφορά περίοδο μετά την 31η  Δεκεμβρίου 2015, η οποία δεν έχει διευθετηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ή εάν  καθυστερεί να καταβάλει σωρευτικά οποιεσδήποτε πέντε δόσεις.

Εξάλλου σε περίπτωση που εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον οφειλέτη και αυτός υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση και η αίτησή του εγκρίνεται, τότε ο Έφορος Φορολογίας αποτείνεται στον Γενικό Εισαγγελέα ενημερώνοντάς τον για τους σκοπούς της αναστολής ποινικής δίωξης. Σε τέτοια περίπτωση ο οφειλέτης δεν απαιτείται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την έναρξη του νέου σχεδίου που αφορά οφειλές από την 1η Ιανουαρίου του 2016 μέχρι το τέλος του 2019,  οι πρόνοιες της ρύθμισης φορολογικών οφειλών για τις φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015 παραμένουν οι ίδιες.Κύριες Ειδήσεις

Translate »