THALIS»: Το νέο σύστημα παραλαβής δεμάτων από τα Ταχυδρομεία


Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος «THALIS» που αποτελεί το νέο, σύγχρονο τρόπο για την διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων καθώς και για την προσαρμογή μας στις αλλαγές που είτε έχουν συντελεστεί ήδη, είτε επέρχονται στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

 

Σε πρώτη φάση, η αλλαγή στη διαχείριση θα αφορά τα μικροδέματα και τα συστημένα αντικείμενα, ενώ πολύ σύντομα θα περιλαμβάνει και τα δέματα.

Τι είναι το σύστημα «THALIS»;

Το «THALIS» αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης εισερχόμενων και τοπικών ταχυδρομικών αντικειμένων. Χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία OCR (Optical Character Recognition), για την ανάγνωση της ετικέτας του αντικειμένου και την αναγνώριση του παραλήπτη και στη συνέχεια την έκδοση της ειδοποίησης για την παραλαβή.

Περιλαμβάνει, επίσης, μηχανή διαλογής μικροδεμάτων και συστημένων, ενώ στα Ταχυδρομικά Γραφεία δίνει τη δυνατότητα παράδοσης του αντικειμένου στον παραλήπτη με γρήγορο και σύγχρονο τρόπο. Επίσης, είναι διασυνδεδεμένο με άλλα συστήματα για την ενημέρωση του track & trace, για την τελωνειακή διαχείριση, κτλ.

Τι αλλάζει με τα ταχυδρομικά αντικείμενα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Οι ριζικές αλλαγές αφορούν τα αντικείμενα που περιέχουν εμπορεύματα (εξαιρούνται τα έγγραφα και η προσωπική αλληλογραφία). Οι αλλαγές που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστούν είναι:

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου, όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται πλέον σε τελωνειακό έλεγχο.

Από την 15η Μαΐου 2021, θα εφαρμοστεί και στην Κύπρο το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Import Control System (ICS2), Release 1, για τον τελωνειακό προέλεγχο ασφάλειας των ταχυδρομικών αντικειμένων πριν την φόρτωσή τους από τις χώρες αποστολής (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Από την 1η Ιουλίου 2021, θα εφαρμοστεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με βάση τον οποίο καταργείται η απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ για τα αντικείμενα αξίας κάτω των € 17,09. Ως εκ τούτου, όλα τα εισερχόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία περιέχουν εμπόρευμα (εξαιρούνται τα αντικείμενα που περιέχουν έγγραφα ή προσωπική αλληλογραφία), θα υπόκειται σε καταβολή ΦΠΑ, ανεξαρτήτως αξίας.

Τι αλλάζει με το σύστημα «THALIS»;

Το σύστημα «THALIS» είναι διασυνδεδεμένο με μηχανισμό διαχείρισης τελωνειακών δηλώσεων οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά, πριν ή κατά την αναχώρηση του ταχυδρομικού αντικειμένου από τη χώρα αποστολής. Οι τελωνειακές δηλώσεις αφορούν τα αντικείμενα που περιέχουν εμπόρευμα και:

i. προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

ii. προέρχονται μεν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η καταγωγή του περιεχομένου είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν καταβληθεί οι φόροι και δασμοί (φέρουν τη χαρακτηριστική «κίτρινη ετικέτα»)

Με το «THALIS» και τη συνεργασία του Τμήματος Τελωνείων και άλλων αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων, θα ξεκινήσει σταδιακά ο τελωνειακός έλεγχος των αντικειμένων, πριν την άφιξή τους στην Κύπρο, στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στην ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση που τα συνοδεύει.

Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται φυσικά από την ποιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που περιέχει η τελωνειακή δήλωση, ώστε να μειωθεί η ανάγκη για το φυσικό έλεγχο των αντικειμένων όταν φθάσουν στην Κύπρο, κάτι που αναπόφευκτα προκαλεί καθυστέρηση. Σημειώνεται ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο, ο φυσικός έλεγχος των αντικειμένων θα γίνεται κεντρικά, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς να παρευρίσκεται ο παραλήπτης, όπως γίνεται σήμερα.

Ο έλεγχος από το Τμήμα Τελωνείων γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελεί αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητά του. Η προσπάθεια είναι αυτός να ολοκληρώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πριν την άφιξη του αντικειμένου στην Κύπρο.

Τι είναι η πλατφόρμα «THALISUPP»;

Για να μπορεί το Τμήμα Τελωνείων να διεκπεραιώσει το νενομισμένο έλεγχο στη βάση της ηλεκτρονικής τελωνειακής δήλωσης, είναι πιθανόν να ζητηθεί από τον παραλήπτη η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων/επιπρόσθετων πληροφοριών που αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως για παράδειγμα αποδεικτικό αγοράς.

Η προσκόμιση των ζητούμενων εγγράφων θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στην πλατφόρμα «THALISUpload & PaymentPlatform» (THALISUPP). Η εγγραφή και η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν από τη διεύθυνση https://thalisupp.cypruspost.post.

Σε κάθε βήμα της διαδικασίας, ο παραλήπτης/χρήστης της πλατφόρμας, θα ειδοποιείται με e-mail ή SMS και θα δίνονται σχετικές πληροφορίες και οδηγίες.

Η πλατφόρμα (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα), θα δίνει τη δυνατότητα στον παραλήπτη του αντικειμένου να καταβάλλει τους φόρους/δασμούς που επιβάλλονται από το Τμήμα Τελωνείων, ώστε μόλις το αντικείμενο φθάσει στην Κύπρο, να μπορεί να τύχει χειρισμού με τον ανάλογο τρόπο (δηλ. κατ’ οίκον παράδοση νοουμένου ότι παρέχεται, κ.ο.κ.).

Πώς θα γίνεται η παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων;

Η παραλαβή και η πληρωμή φόρων/δασμών που αφορούν τα μικροδέματα και τα συστημένα αντικείμενα  που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο, θα γίνεται, σταδιακά, από τα 51 Ταχυδρομικά Γραφεία παγκύπρια αντί μόνο από τα Επαρχιακά Γραφεία Δεμάτων όπως γίνεται σήμερα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρησή τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Επίσης, οι παραλήπτες που κατοικούν στις κοινότητες της υπαίθρου, θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το πλησιέστερο Ταχυδρομικό Γραφείο και να πληρώνουν εκεί τους φόρους/δασμούς αντί να μεταβαίνουν στο αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο Δεμάτων.

Το Ταχυδρομικό Γραφείο παραλαβής θα αναγράφεται πάνω στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται, είτε με SMS είτε σε έντυπη μορφή. Σημειώνεται ότι η παραλαβή των προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ταχυδρομικών αντικειμένων θα συνεχίσει να γίνεται από τα ίδια σημεία παράδοσης.

Θα συνεχίσει η παράδοση κατ’ οίκον των απλών μικροδεμάτων τα οποία δεν υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο. Σημειώνεται ότι τα μικροδέματα μέχρι του μεγέθους που μπορούν να μεταφέρονται με ασφάλεια από τον Ταχυδρομικό Διανομέα, θα τοποθετούνται εντός του οικιακού γραμματοκιβωτίου του παραλήπτη. Αν αυτό δεν είναι κατάλληλο, το μικρόδεμα θα τοποθετείται στον πλησιέστερο προς το οικιακό γραμματοκιβώτιο χώρο, που κατά το δυνατόν προσφέρει ασφάλεια για το αντικείμενο. Ωστόσο, τονίζεται ότι αποτελεί ευθύνη του παραλήπτη να εγκαταστήσει οι κιακό γραμματοκιβώτιο, κατάλληλο για τα αντικείμενα που παραλαμβάνει.

Ποια θα είναι τα οφέλη για τους πολίτες/πελάτες από την εφαρμογή του «THALIS»;

Τα οφέλη που εξελικτικά αναμένεται να προκύψουν για τους πολίτες/πελάτες των Κυπριακών Ταχυδρομείων είναι:

Πιο γρήγορη διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων, είτε αυτά προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός, ανάλογα με την ταχύτητα και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Τελωνειακή διαχείριση χωρίς την ανάγκη παρουσίας του παραλήπτη.

Επιτάχυνση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της τελωνειακής διαδικασίας.

Παροχή πληροφόρησης μέσω της πλατφόρμας THALISUPP αναφορικά με το περιεχόμενο του αντικειμένου που αναμένει.

Παραλαβή αντικειμένων που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο από 51 Ταχυδρομικά Γραφεία αντί τέσσερα όπως γίνεται σήμερα.

Δυνατότητα καταβολής των φόρων/δασμών διαδικτυακά για πιο ευέλικτη διαχείριση των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων.

Τι ζητούμε από τους πολίτες/πελάτες μας;

Για να μας βοηθήσετε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα, είναι σημαντικό να τηρούνται τα ακόλουθα:

1. Όταν προβαίνετε σε αγορές από το διαδίκτυο, να καταχωρείτε τα πλήρη και ακριβή στοιχεία σας, με ευδιάκριτο τρόπο, δηλαδή:

i.        Πλήρες ονοματεπώνυμο, κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες.

 

ii.        Αποφεύγετε τη χρήση greeknglish, πχ. Iwannhs αντί Ioannis.

 

iii.        Αναγράφετε την πλήρη διεύθυνσή σας, με τον επίσημο τρόπο γραφής, συμπεριλαμβανομένου του ορθού ταχυδρομικού κώδικα.

Για παράδειγμα, αν θα καταχωρήσετε την οδό Ομήρου με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να αναγράψετε Omirou street και όχι Homer street.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας στο https://cypruspost.post/el/find-postal-codes ή από την εφαρμογή για έξυπνα κινητά (για Android και iOS).

iv.        Μην καταχωρείτε πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο τρόπο αναγραφής της διεύθυνσης, για παράδειγμα την εκκλησιαστική ενορία.

 

v.        Περιλαμβάνετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

2. Κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα https://thalisupp.cypruspost.post με τα ίδια στοιχεία με τα οποία προβαίνετε σε παραγγελίες μέσω διαδικτύου, για να μπορεί να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση εφόσον ζητηθεί η ανάρτηση εγγράφων για σκοπούς τελωνειακής διαχείρισης. Η εγγραφή και η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν.

3. Όταν ζητηθεί η ανάρτηση εγγράφου:

 

i.        αυτό να γίνεται το ταχύτερο, ώστε, αν είναι δυνατόν, η διαδικασία τελωνειακής διαχείρισης να ολοκληρώνεται αμέσως.

 

ii.        Ακολουθείτε τις οδηγίες για το είδος του εγγράφου που σας ζητείται και τη μορφή του αρχείου που μπορείτε να αναρτήσετε.

 

iii.        Φροντίζετε ώστε το έγγραφο/τα έγγραφα να είναι ευκρινές/ή.

 

4. Σημειώνεται ότι η ανάρτηση και η αποδοχή των εγγράφων αποτελεί μέρος της τελωνειακής διαδικασίας και δεν προεξοφλεί την αποδοχή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά ως ορθές.

5. Ο φυσικός έλεγχος του αντικειμένου μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την αποκλειστική κρίση του Τμήματος Τελωνείων με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Τι μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στη διαχείριση των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων;

Η απουσία ηλεκτρονικής τελωνειακής δήλωσης για αντικείμενα που θα έπρεπε να συνοδεύονται από αυτή.

Η ύπαρξη μεν ηλεκτρονικής τελωνειακής δήλωσης, η οποία ωστόσο περιέχει ελλιπή, λανθασμένα ή παραπλανητικά στοιχεία.

Η παράλειψη ολοκλήρωσης των διαδικασιών ICS2, από τα ταχυδρομεία αποστολής.

Η ετικέτα επί του αντικειμένου με τα στοιχεία παραλήπτη είναι δυσανάγνωστη.

Η διεύθυνση του παραλήπτη είναι ελλιπής ή λανθασμένη (για παράδειγμα ο ταχυδρομικός κώδικας είναι λανθασμένος ή απουσιάζει).

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.cypruspost.post.Κύριες Ειδήσεις

Translate »