Breaking News

Τι είναι το εμπορικό σήμα και ποια η διαδικασία εγγραφής του


Στοιχεία για το τι μπορεί να εγγραφεί ως εμπορικό σήμα και οι αριθμοί των αιτήσεων τα τελευταία 18 χρόνια

Ως απόρροια του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα έχουν σήμερα καταστεί πιο πολύτιμα από ότι ποτέ  για την επιβίωση μιας επιχείρησης.  Πολλοί όμως επιχειρηματίες δεν κατανοούν τη μεγάλη σημασία τους τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης, ούτε τα τεράστια οφέλη που μπορεί να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.

Η σημαντικότητά τους αναγνωρίζεται ωστόσο από τις αρμόδιες αρχές  στην Κύπρο, ο οποίες έχουν ξεκινήσει διεργασίες για να προχωρήσουν με αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για να πετύχουν τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού συστήματος εγγραφής εμπορικών σημάτων και την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας επί του θέματος με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ένα παράδειγμα ευρέως γνωστό για το τι είναι το εμπορικό σήμα είναι αυτό της Cyprus Airways.

 

Τι είναι το εμπορικό σήμα

Εμπορικό σήμα σημαίνει σήμα το οποίο αποτελείται από σημεία που μπορούν να παραστούν γραφικά. Μπορεί να περιλαμβάνει λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπου, εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του εμπορεύματος ή της συσκευασίας του ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών, που μπορούν από τη φύση της να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή της υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων, εφόσον το σήμα αυτό χρησιμοποιείται ή έχει σκοπό να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς τέτοιας διάκρισης.

 

Οι κατηγορίες των Εμπορικών Σημάτων

  • Λεκτικό: Τα Εμπορικά Σήματα λεκτικού τύπου περιέχουν λέξεις ή/ και γράμματα σε σταθερούς χαρακτήρες.
  • Απεικόνιση: Τα Εμπορικά Σήματα τύπου απεικόνισης περιέχουν εικόνες ή/ και γραφικά. Δεν περιέχουν λέξεις ή/ και γράμματα.
  • Συνδυασμένο (Λεκτικό με απεικόνιση): Τα εμπορικά σήματα τύπου «συνδυασμένου», περιέχουν λέξεις ή/ και γράμματα σε συνδυασμό με εικόνες ή/ και γραφικά ακόμη και εικόνες ή/ και γραφικά που εμπεριέχουν λέξεις ή/ και γράμματα. Εμπορικά Σήματα τύπου συνδυασμένου θεωρούνται επίσης τα σήματα που περιέχουν μη λατινικούς χαρακτήρες και γράμματα με ειδικούς τρόπους γραφής.
  • Τρισδιάστατο: Τα εμπορικά Σήματα τύπου «τρισδιάστατου» περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις όψεις του Εμπορικού Σήματος.

 

Τι δεν μπορεί να εγγραφεί ως Εμπορικό Σήμα;
Δηλαδή ένα Εμπορικό Σήμα δεν μπορεί να εγγραφεί εάν:

  • Στερείται διακριτικού χαρακτήρα.
  • Αποτελείται αποκλειστικά από σημεία που υποδηλώνουν το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση ή το χρόνο παραγωγής του εμπορεύματος.
  • Μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ως της τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας
  • Περιλαμβάνει σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδίως θρησκευτικό σύμβολο.
  • Αντίκειται στη δημόσια τάξη, ή τα χρηστά ήθη
  • Είναι πανομοιότυπο, ή παρόμοιο με προγενέστερο καταχωρημένο Εμπορικό Σήμα, στο εθνικό, κοινοτικό, ή διεθνές μητρώο, αναφορικά με πανομοιότυπα, ή παρόμοια εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Πώς να προστατέψετε το Εμπορικό σας Σήμα

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψετε ένα εμπορικό σήμα είναι με τη εγγραφή του. Μέσω της εγγραφής μπορείτε να προστατεύσετε το εμπορικό σας σήμα από τη χρήση και εκμετάλλευσή του από τρίτα πρόσωπα καθώς αποκτάτε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει εγγραφεί. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει το σήμα σας για να  διαφημίσει τα δικά του προϊόντα και/ή υπηρεσίες ή χρησιμοποιήσει το σήμα σας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον του για παραβίαση κατά του εμπορικού σας σήματος.

 

Υπάρχουν τρεις επιλογές για εγγραφή εμπορικού σήματος στην Κύπρο. Μπορεί να γίνει αίτηση για εγγραφή εθνικού σήματος στο Τμήμα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου ή αίτηση για εγγραφή ευρωπαϊκού σήματος μέσω του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ή αίτηση για εγγραφή διεθνούς σήματος μέσω Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO).
Διάρκεια της Εγγραφής & Ανανέωση

 

Αφού εγγραφούν, τα εμπορικά σήματα μπορούν να διαρκέσουν για πάντα νοουμένου ότι ο αιτητές ανανεώνουν την εγγραφή τους. Το εθνικό εμπορικό σήμα είναι έγκυρο για εφτά χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής του και μετά την πρώτη ανανέωση, μπορεί να ανανεώνεται κάθε δεκατέσσερα χρόνια. Με την αντικατάσταση του ισχύοντα νόμου με το νέο, τα εμπορικά σήματα θα είναι έγκυρα για δέκα χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής με δυνατότατα ανανέωσης κάθε 10 χρόνια.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή.

 

Μπορεί ένα Ευρωπαϊκό σήμα να μετατραπεί σε Εθνικό και πως;

Μπορεί ένα ευρωπαϊκό σήμα να μετατραπεί σε εθνικό, όταν γίνει ακύρωση/απόρριψη της κοινοτικής αίτησης στο EUIPO: 

Ο αιτητής μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία της ακύρωσης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μετατροπής στο EUIPO. Το EUIPO αφού εξετάσει την αίτηση μετατροπής και αποφασίσει αν θα την αποδεκτεί, ειδοποιεί τα εθνικά γραφεία με επιστολή συνοδευόμενη με τα σχετικά έγγραφα, για να προχωρήσουν με την μετατροπή. Ακολούθως, το εθνικό γραφείο ενεργεί κατάλληλα για να εξουσιοδοτηθεί δικηγόρος στην Κύπρο και να υποβάλει την εθνική αίτηση με τις μεταφράσεις όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την μετατροπή. Στην προκειμένη περίπτωση, η αίτηση μετατροπής (conversion) γίνεται για την διεκδίκηση της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης στο EUIPO.

 

Τι είναι το Madrid System (σύστημα της Μαδρίτης) και ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας Διεθνούς Εγγραφής; Με την Διεθνή Εγγραφή προστατεύονται όλες οι χώρες διεθνώς;

Το σύστημα της Μαδρίτης για την Διεθνή Εγγραφή των Εμπορικών Σημάτων, παρέχει μια μόνο διαδικασία για την εγγραφή ενός Εμπορικού Σήματος σε διάφορα κράτη. Διέπεται από δύο συνθήκες, τη συμφωνία της Μαδρίτης και τη συμφωνία του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και διαχειρίζεται από το Διεθνές Γραφείο του WIPO στη Γενεύη, Ελβετία.

Με το σύστημα της Μαδρίτης δεν καλύπτονται όλες οι χώρες διεθνώς. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την λίστα με τις χώρες εδώ.

Το κόστος εγγραφής ενός εμπορικού σήματος εδώ

 

Πόσα εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα υπάρχουν στην Κύπρο – Πίνακας

ασδφρΚύριες Ειδήσεις

Translate »