Breaking News

Αρχίζει η πρώτη φάση λιμανιού-μαρίνας Λάρνακας


Πηγή: stockwatch.com.cy

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η πρώτη φάση ανάπλασης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας καθώς ο δήμος Λάρνακας άναψε το πράσινο στην κατασκευή του εν λόγω έργου ενώ η περιβαλλοντική αρχή, σημειώνει ότι δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το έργο.

Το προτεινόμενο έργο αφορά αναπτύξεις οι οποίες αποτελούν μέρος της πρώτης φάσης (Ι) ανάπλασης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την ανέγερση 5 κτηρίων, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας, του Εργαστηρίου, του Τμήματος Γεωργίας και την Είσοδο του Λιμανιού.

Τα κτήρια θα περιλαμβάνουν κυρίως γραφεία και εργαστήρια / αποθήκη για το Τμήμα Γεωργίας, με δυνατότητα στέγασης περίπου 180 ατόμων.

Να σημειωθεί ότι το υπό μελέτη έργο αφορά τμήμα του ήδη εγκριμένου έργου «Ανάπλαση του Λιμένα και της Μαρίνας Λάρνακας» για το οποίο εκδόθηκε γνωμάτευση ημερ. 11/07/2022 σε σχέση με το Χωροταξικό του Σχεδιασμό.

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη είναι συνήθης μορφή ανάπτυξης, συνάδει με το περιβάλλον και την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή, καθώς εμπίπτει στις διαδικασίες και τα όρια της Ειδικής Ζώνης Λιμένων.

Το έργο χωροθετείται στην τοποθεσία «Καθαρή» της ενορίας Χρυσοπολίτισσας του δήμου Λάρνακας.

Το συνολικό εμβαδόν των τεμαχίων ανέρχεται σε 179378m2 , εκ των οποίων τα πλείστα αποτελούν ήδη σφραγισμένη γη.

Πέντε κτήρια θα συνθέτουν το έργο  

Κτήριο Λιμεναρχείου: Στο εν λόγω κτήριο θα στεγάζονται υπηρεσίες όπως η Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Τελωνείο, το Τμήμα Γεωργίας, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα του Υπουργείο Εργασίας, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, Εκχωρητής (Grantor), καθώς και η εταιρεία Kition Ocean Holdings. Το κτήριο θα αποτελείται από τέσσερις ορόφους και το ύψος του θα ανέρχεται περίπου στα 16,6m. Επιπρόσθετα, θα κατασκευαστούν συνολικά 84 θέσεις στάθμευσης και στην οροφή του θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια έκτασης 540m2

Γραφεία Αστυνομίας: Το συγκεκριμένο κτήριο θα περιλαμβάνει τρείς ορόφους και θα έχει συνολικό εμβαδόν κάλυψης και δόμησης ίσο με 420 και 1260m2 , αντίστοιχα. Για τις ανάγκες χρήσεις του συγκεκριμένου κτηρίου θα κατασκευαστούν συνολικά 30 θέσεις στάθμευσης. Το συνολικό ύψος του κτηρίου εκτιμάται στα 16,6m και στην οροφή του θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία θα καταλαμβάνουν έκταση 140m2 .

Κτήριο Εισόδου Λιμανιού: Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου θα ανέρχεται στα 40m2 και το ύψος του στα 4m. Το εν λόγω κτήριο θα διαθέτει δύο γραφεία και έναν αποθηκευτικό χώρο και η οροφή του θα καλύπτεται με 5 φωτοβολταϊκά πλαίσια. Εξωτερικά του κτιρίου, σε εσοχή θα τοποθετηθούν μια δεξαμενή νερού και οι μονάδες κλιματισμού.

Εργαστήριο: Το εν λόγω κτήριο θα στεγάσει το εργαστήριο του λιμανιού. Οι εργασίες, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα εντός του εργαστηρίου, αφορούν επισκευές των εξαρτημάτων και μηχανημάτων του σχηματικού στόλου του λιμανιού, των γερανών, καθώς και των πλοίων. Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά θα αποθηκεύονται σε καθορισμένο χώρο μέσα σε μπιτόνια και θα οδηγούνται για διαχείριση σε αδειοδοτημένους φορείς κάθε 4-5 μήνες. Εντός της περιοχής συντήρησης οχημάτων και σκαφών, θα οριοθετηθεί ζώνη, στην οποία θα τοποθετηθούν σχάρες συλλογής για συλλογή τυχόν διαρροών και διάθεσή τους προς περαιτέρω διαχείριση σε αδειοδοτημένες φορείς. Παράλληλα, εντός του χώρου θα αποθηκεύονται κομπρεσέρ αέρος, ηλεκτρογεννήτρια, κρουστικά εργαλεία, ανυψωτικά μηχανήματα, τριβεία, μηχανήματα περισυλλογής λαδιών, μπογιές, καθώς και υλικά επισκευής και συντήρησης πλοίων. Το εμβαδόν και το ύψος του κτηρίου εκτιμώνται σε 1015m2 και 13 m, αντίστοιχα.

Κτήριο Γεωργίας: Το κτήριο αφορά παράρτημα του Τμήματος Γεωργίας και έχει ως κύρια δραστηριότητα τη λήψη δειγμάτων φορτίων και την αποστολή τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Το εν λόγω κτήριο θα αποτελείται από ένα κεντρικό κτήριο και ένα εφαπτόμενο υπόστεγο με εμβαδά 72 και 220m2 , αντίστοιχα. Το ύψος του κτηρίου θα ανέρχεται στα 4m, ενώ του υπόστεγου στο οποίο θα σταθμεύουν τα φορτηγά για δειγματοληψία στα 8,6m. Η δίρριχτη οροφή θα συνίσταται από τραπεζοειδείς λαμαρίνες και θα τοποθετηθούν κανάλια υδρορροών για συλλογή των όμβριων υδάτων.Κύριες Ειδήσεις

Translate »