Έτσι θα εξασφαλίσεις άδεια από το Υπουργείο Υγείας για την διοργάνωση συνεδρίου


Tο Υπουργείο Υγείας, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τι προβλέπεται από το εν ισχύ Διάταγμα σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδριάσεων, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 (τ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 8) του 2021, «επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων κατόπιν αιτήματος του αρμοδίου φορέα καθώς και η διεξαγωγή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, τα οποία προνοούνται από το Σύνταγμα, σε χώρους για τους οποίους δίνεται έγκριση από το Υπουργείο Υγείας».

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι διοργανωτές συνεδριάσεων, όπως υποβάλουν αίτημα στο Υπουργείο Υγείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση director@mphs.moh.gov.cy, συνοδευόμενο από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίας, τη διεύθυνση (χώρος) διεξαγωγής, αριθμό ατόμων που θα παρευρεθούν, καθώς και το εμβαδό της αίθουσας, ώστε να εξασφαλίσουν σχετική έγκριση του χώρου διεξαγωγής της συνεδρίας, μαζί με συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Διευκρινίζεται ότι οι συνεδριάσεις με φυσική παρουσία θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν δύναται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »