Ν. Πηλείδου: €30 εκατ. για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων


Πηγή: inbusiness.com.cy

 

Η ψηφιοποίηση των εταιρειών αποτελεί βασικό πυλώνα για μια έξυπνη βιομηχανία, τονίζει σε συνέντευξή της στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού In Business, που είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου.

Μιλώντας για τις επιχορηγήσεις που παρέχει η Κυβέρνηση, η κ. Πηλείδου τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η πρώτη προκήρυξη ειδικά για το σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, ύψους €6 εκατ., έγινε τον Δεκέμβριο του 2019. Στο πλαίσιο αυτού δόθηκαν μέχρι στιγμής χορηγίες €5.2 εκατ. Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 το διαθέσιμο κονδύλι θα πενταπλασιαστεί.

Ποια η πολιτική του υπουργείου Ενέργειας για τις κρατικές επιχορηγήσεις σε εταιρείες, ώστε να ενισχυθούν τεχνολογικά;

Απώτερος στόχος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της πράσινης ανάπτυξης των κυπριακών επιχειρήσεων, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμες και, κατ’ επέκταση, να συμβάλλουν θετικά στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο και για να είναι πετυχημένες στη νέα ψηφιακή εποχή και στη βιομηχανία 4ης γενιάς (industry 4.0), εφαρμόζουμε στοχευμένα σχέδια χορηγιών που αποσκοπούν, ακριβώς, στο να καλύψουν το κενό που εντοπίζεται στη συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεών μας. Μεταξύ άλλων, η ψηφιοποίησή τους, που αποτελεί και βασικό πυλώνα για μια έξυπνη βιομηχανία στη βιομηχανική μας πολιτική για το 2030, θα επιτρέψει την ενίσχυση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων, προωθώντας περαιτέρω τα κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό.

Το υπουργείο σας προωθεί το σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων. Ποια η μέχρι σήμερα πορεία του;

Σκοπός του σχεδίου είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων, με επίκεντρο την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Προς αυτή την κατεύθυνση καλύπτονται δαπάνες για εξοπλισμό, λογισμικά off the shelf, εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης, που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Ποιους επιμέρους στόχους καλύπτει το σχέδιο;

Επιμέρους στόχοι του υπουργείου μέσω της εφαρμογής του εχεδίου, είναι:

• Η ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση των επιχειρήσεων για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τα ωφελήματα της ψηφιοποίησης.

• Η επίτευξη ουσιαστικής ψηφιακής αναβάθμισης, ανεξάρτητα από το ψηφιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται μία επιχείρηση.

• Αύξηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ψηφιακά.

• Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η πρώτη προκήρυξη του σχεδίου, ύψους €6 εκατομμυρίων, έγινε τον Δεκέμβριο του 2019. Κατά τη διάρκειά της παραλήφθηκαν 509 αιτήσεις, για συνολικές επενδύσεις ύψους €18.5 εκατομμυρίων. Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 το διαθέσιμο κονδύλι θα πενταπλασιαστεί, για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Η επόμενη προκήρυξη θα γίνει εντός του 2021.

Τι ποσό διατίθεται στους αιτητές και πόσες εταιρείες έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα για την επιχορήγηση αυτή;

Η ένταση ενίσχυσης στην πρώτη προκήρυξη του σχεδίου ανέρχεται σε 50% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, με ανώτατα όρια χορηγίας τις €20 χιλιάδες για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και τις €25 χιλιάδες για επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 367 αιτήσεις, για συνολική χορηγία €5.2 εκατομμυρίων, περίπου.

Στρατηγική μετασχηματισμού

Πώς έχουν επηρεάσει o ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογική αναβάθμιση τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια;

Αναμφίβολα η τεχνολογική πρόοδος που βιώνουμε σήμερα, γνωστή ως η 4η βιομηχανική επανάσταση, δημιουργεί νέα δεδομένα με σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την οικονομία μας. Το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things), το υπολογιστικό νέφος, η βιομηχανική ψηφιοποίηση, η τρισδιάστατη εκτύπωση, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών συνιστούν καινοτομίες που επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό και την υιοθέτηση εξατομικευμένης στρατηγικής για αποτελεσματική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Σε εθνικό επίπεδο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, κυρίως όσον αφορά την υποστήριξη της μετάβασης της χώρας μας στην πράσινη ενέργεια και την κυκλική οικονομία. Επιπλέον, οι πρωτοφανείς προκλήσεις λόγω πανδημίας, ανέδειξαν το δυναμικό που υπάρχει για αξιοποίηση της τεχνολογίας και δίνουν ώθηση στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση έργων προς αυτή την κατεύθυνση.

Εντός του υπουργείου σας εφαρμόζονται πολιτικές ψηφιακού μετασχηματισμού;

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέσω της υπηρεσίας βιομηχανίας και τεχνολογίας που έχει και την ευθύνη των συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων χορηγιών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αναγνωρίζει τη σημαντικότητα υιοθέτησης ολοκληρωμένης πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα έργα και τις δράσεις που υλοποιεί μέσω εξειδικευμένης μονάδας ψηφιακού μετασχηματισμού. Κύρια αποστολή της μονάδας είναι η συνεχής βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της ευελιξίας της, για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποστήριξη στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Πού στηρίζεται η στρατηγική αυτή;

Η στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας βιομηχανίας και τεχνολογίας στηρίζεται σε τρεις άξονες: Πρώτον, στον ανασχεδιασμό διαδικασιών με στόχο την απλοποίηση, τυποποίηση και μείωση του διοικητικού κόστους για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δεύτερον, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η τεχνολογία και, τρίτον, στην εφαρμογή και διαχείριση της αλλαγής, με σκοπό τη διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας για την επιτυχή μετάβαση.

Ποια σχετικά έργα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται;

Στο παρόν στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα έργα:

• Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αιτήσεων, στο πλαίσιο ψηφιοποίησης του κλάδου χρηματοδοτήσεων. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, το οποίο επεκτείνεται οριζόντια μέσω μηχανισμών ηλεκτρονικής διασύνδεσης με άλλα συστήματα της δημόσιας υπηρεσίας.

• Υλοποίηση νέου μηχανογραφικού συστήματος για τις ανάγκες του κλάδου βιομηχανικών περιοχών.

 

Τα νέα σχέδια που τρέχουν

Πότε ξεκινά η νέα προγραμματική περίοδος και τι αλλαγές αναμένετε να έχει;

Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και ήδη έχουν προκηρυχθεί δύο συγχρηματοδοτούμενα σχέδια, στο πλαίσιο του προγράμματος Θ.Αλ.Ε.Ι.Α (θεμέλια αλλαγής, ευημερίας, ισότητας, ανάπτυξης). Πρόκειται για το σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων (συνολικά €50 εκατ. για την επταετία, εκτιμάται ότι κατά την πρώτη πρόσκληση θα διατεθούν τα €25 εκατ.) και το σχέδιο εξοικονομώ – αναβαθμίζω στις κατοικίες (συνολικά €70 εκατ., €30 εκατ. για την πρώτη προκήρυξη). Προκηρύξαμε, επίσης, τα αντίστοιχα δύο σχέδια για επιχειρήσεις και κατοικίες εντός των Βρετανικών Βάσεων, με εθνικούς πόρους και προϋπολογισμό €1 εκατ. ανά έτος.

Η πρώτη προκήρυξη του νέου σχεδίου ψηφιακής αναβάθμισης προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, με προϋπολογισμό τα €20 εκατομμύρια. Συνολικά για την επταετία θα δοθούν, περίπου, €30 εκατομμύρια, ενώ έχοντας και την εμπειρία της εφαρμογής του πρώτου σχεδίου, το νέο θα τύχει βελτιώσεων, ώστε να είναι ακόμη πιο κοντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Επί της ουσίας, μέσω του ανασχεδιασμού των προνοιών του, αλλά και της ψηφιοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών του, θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα επισπευσθεί ο χρόνος αξιολόγησης και καταβολής χορηγίας.Κύριες Ειδήσεις

Translate »