Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την Κατασκευή και Λειτουργία του Επταώροφου Οικιστικού Κτιρίου «Plus 21» στον Δήμο Λάρνακας, Ενορία Σκάλας


Δια της παρούσης, η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd εκ μέρους του Κύριου του Έργου (LADAY Ltd – Island Beach Development Ltd) σας ενημερώνει για την πρόθεση κατασκευής επταώροφου οικιστικού κτιρίου στην Ενορία Σκάλας στον Δήμο Λάρνακας.

Στα πλαίσια της γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφορικά με το υπό εξέταση έργο η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd έχει εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Στην ΜΕΕΠ παρουσιάζεται αναλυτικά το υπό εξέταση έργο και τα χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας του, το βιοτικό, αβιοτικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, καθώς επίσης και η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνονται προς μετριασμό τους.

Για την εφαρμογή του άρθρου 26 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ο Κύριος του Έργου πρέπει να ενημερώσει και να δώσει την δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Προς τον σκοπό αυτό, και για αποτελεσματικότερη ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού (και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού), η ΜΕΕΠ θα είναι διαθέσιμη έως την Τετάρτη 24/02/2021 ως ακολούθως.

Οποιαδήποτε σχόλια επί της μελέτης μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iaco.com.cy ή μέσω φαξ στο 22519904, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Θα είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις.

 

Με τιμή,

Η Ομάδα Μελέτης

I.A.CO Environmental & Water Consultants LtdΚύριες Ειδήσεις

Translate »