Breaking News

Γιώτα Σκιτίνη: Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσον διασφάλισης ενός καλύτερου αύριο’


Γράφει η Γιώτα Σκιτίνη 

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις τις εποχής μας όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η μετανάστευση και η παγκόσμια υπερθέρμανση, είναι αδιάκοπες, με συνεχής διεθνείς αλλαγές, επιδράσεις και επιπτώσεις. Κυβερνήσεις, εθνικές οργανώσεις, σύνδεσμοι και οργανωμένα σύνολα, καλούνται να αξιοποιήσουν την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη προς όφελος του συνόλου των πολιτών. Μέσω της παιδείας και του συστήματος υγείας προτρέπονται όπως ενθαρρύνουν την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευημερία και αλλά και τη βιώσιμη και αναπτυξιακή πορεία κάθε οργανισμού. Παράλληλα, εταιρείες σε ποικίλους τομείς δραστηριοποίησης καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα και προσκλήσεις μέσω των οποίων οφείλουν να λειτουργούν υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη λοιπόν, άπτεται με το ρόλο των εταιρειών να πράττουν ορθολογιστικά, συμβάλλοντας και συνεισφέροντας θετικά στο ευρύτερο κοινό.

Εκτός από την εφαρμογή κανονισμών και νόμων που διέπουν τον κάθε επιχειρηματικό κλάδο, οι εταιρείες καλούνται όπως προσφέρουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τους πελάτες και τις ανάγκες τους, όσο και τους εργοδοτούμενους τους, διασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια τους. Εφαρμόζοντας ηθικές πρακτικές, οι εταιρείες προσφέρουν σημαντικά με το να είναι οικονομικά αποτελεσματικές μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης τους, ενώ την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εστιάζουν στην ανάληψη έργων και δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα και δραστηριοτήτων συνεισφοράς στην κοινωνία.

Στο ταξιδιωτικό περιβάλλον για παράδειγμα την τελευταία δεκαετία, έχει καταργηθεί η εκτύπωση των αεροπορικών εισιτηρίων και αντ’ αυτού προσφέρονται εύκολα και γρήγορα σε ηλεκτρονική μορφή, εξοικονομώντας παράλληλα τη χρήση χαρτιού. Στον ίδιο χώρο τα τελευταία χρόνια, τόσο η Πολιτική Αεροπορία όσο και η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών συντελούν στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση στα θέματα κλιματικής αλλαγής και συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων ως προς τη διαχείριση των εκπομπών αερίων από τα αεροσκάφη. Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης προσβλέπουν στην εφαρμογή νέων  τρόπων και πρακτικών, όπως:

 • Αντικατάσταση παλαιών με νέους τύπους αεροσκαφών
 • Μείωση του βάρους των αεροσκαφών και τη κατανάλωση καυσίμων
 • Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
 • Ποιότητα του αέρα και ηχορύπανση
 • Διαχείριση των αποβλήτων
 • Αντικατάσταση πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης
 • Ανακύκλωση (απορριμμάτων, τροφίμων), κλπ.

Αναμφίβολα, μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί έχουν ισχυρότερη δύναμη στην εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθορίζοντας στο πλαίσιο της πολιτικής τους βασικούς πυλώνες προσφοράς στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον αυτό επιτυγχάνεται προωθώντας υγιείς εργασιακές σχέσεις μέσω της ισότητας φύλων, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης, καθώς επίσης και ενθάρρυνσης του προσωπικού με συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών από εταιρείες του τουρισμού, αποτελούν η αρμονική λειτουργία με σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζομένους, τους ταξιδιώτες, τις τοπικές κοινωνίες, τους προμηθευτές και τις κρατικές αρχές καθώς και η πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.  Επιπλέον δράσεις που έχουν σημειωθεί στην εν λόγω έρευνα και περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επαγγελματιών του τουριστικού τομέα, είναι, εκτός από την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς:

 • Στήριξη της παιδείας
 • Στήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων
 • Προώθηση και ενίσχυση του αθλητισμού
 • Ομαλή επανένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο κοινωνικό σύνολο
 • Μείωση της ανεργίας
 • Μείωση θανατηφόρων δυστυχημάτων
 • Ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος με στοχευμένες δράσεις, κλπ.

Στην πράξη, εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η δέσμευση συνδυασμού οικονομικής ανάπτυξης με την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία, στην κοινωνία και στον κόσμο ευρύτερα.

Ιδιαίτερα στις μέρες που διανύουμε, είναι σημαντικό όπως εταιρείες και οργανισμοί όλων των μεγεθών, αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα αλλά και τον καθοριστικό τους ρόλο στη δημιουργία και διασφάλιση ενός καλύτερου αύριο.

Γιώτα Σκιτίνη

Μanaging Director
Tecoma Services Limited, CyprusΚύριες Ειδήσεις

Translate »