Αρχίζει η καταβολή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις


Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι αρχίζει από σήμερα η σταδιακή καταβολή της κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους υποκείμενους σε ΦΠΑ, με σκοπό την κάλυψη ενοικίων, δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων. Η διαδικασία καταβολής των χορηγιών θα ολοκληρωθεί αρχές Μαρτίου και αναμένεται να καλύψει 30.000 επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.

Όλες οι επιχειρήσεις/αυτοτελώς εργαζόμενοι  υποκείμενοι σε ΦΠΑ, που εμπίπτουν στο «Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων», δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη της εν λόγω χορηγίας.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της χορηγίας είναι:

 • επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε σύγκριση με το 2019, τουλάχιστον 35%, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Όσον αφορά επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου, των οποίων έχει ανασταλεί ή επηρεαστεί η δραστηριότητά τους τον Ιανουάριο του 2021, η σύγκριση θα γίνεται με τον Ιανουάριο του 2020.
 • Νέες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, που δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2020 και παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 35%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο κύκλο εργασιών του τομέα της οικονομικής δραστηριότητάς τους το 2019.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου, των οποίων έχει ανασταλεί ή επηρεαστεί η δραστηριότητα τον Ιανουάριο του 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, η σύγκριση του κύκλου εργασιών θα γίνεται με τον Ιανουάριο του 2020.

Το ποσό της κρατικής χορηγίας θα κατατεθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε επιχείρησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Φορολογίας.

Για το σκοπό αυτό, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινοποιήσει στο παρελθόν το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού στο Τμήμα Φορολογίας – για σκοπούς ΦΠΑ μόνο -, παρακαλούμε όπως το πράξουν το συντομότερο δυνατό με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου T.Φ.1900 που βρίσκεται ΕΔΩ

Μαζί με το έντυπο πρέπει να υποβληθεί επίσης φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του πιστωτικού ιδρύματος όπου παρουσιάζεται το όνομα του πιστωτικού ιδρύματος, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο covidsubsidy@tax.mof.gov.cy.

Ενστάσεις όσον αφορά το ύψος της κρατικής χορηγίας μπορούν να υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο enstasis-covid19@mof.gov.cy.

 

Α. Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων & Αυτοτελώς Εργαζομένων

ΣΚΟΠΟΣ

 • Κάλυψη ενοικίων, δόσεων, ή άλλων λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 • Νέες επιχειρήσεις και  αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, που δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2020 και παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 35%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο κύκλο εργασιών του τομέα της οικονομικής δραστηριότητάς τους το 2019.

 

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, οι υπολογισμοί θα γίνουν με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο ΦΠΑ θα ξεκινήσουν πληρωμές από την 1η Φεβρουαρίου, σταδιακά και θα ολοκληρωθούν αρχές Μαρτίου.

 • Επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ (Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, Ωδεία/Μουσικές Σχολές και Σχολές Χορού), που  παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε σύγκριση με το 2019, τουλάχιστον 35%, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19

Η προκήρυξη του Σχεδίου για αυτές τις κατηγορίες έχει ήδη γίνει με προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2021.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι (εφεξής «περιπτώσεις») πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο, και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.

β) Έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις για το ΦΠΑ του μηνός Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου του 2020 – εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ.

γ) Έχουν υποχρέωση για επαναλειτουργία των δραστηριοτήτων τους εντός του 2021.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Το ύψος της επιδότησης, υπολογίζεται με ειδικό αλγόριθμο με βάση:

 • Αριθμό εβδομάδων που η οικονομική δραστηριότητα τελεί υπό μερική ή ολική αναστολή λειτουργίας, ή που έχει επηρεαστεί από την πανδημία του COVID-19 λόγω της φύσης της οικονομικής δραστηριότητας.
 • Επιβολή ποσοστού επί του μέσου εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών της κάθε δικαιούχας επιχείρησης/ αναλόγως με το ύψος της μείωσης του κύκλου εργασιών της το 2020, σε σχέση με το μέσο εβδομαδιαίο κύκλο εργασιών ανά βδομάδα του 2019.
 • Για  περιπτώσεις που δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2020, η βάση σύγκρισης είναι ο μέσος εβδομαδιαίος κύκλος εργασιών του υποτομέα / τομέα δραστηριοποίησης τους, του 2019.
 • Για σκοπούς υπολογισμού της επιδότησης, ο κύκλος εργασιών της περιόδου Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 λογίζεται ως μηδενικός.
 • Για περιπτώσεις (αφορά Λιανικό Εμπόριο) που αναστέλλεται ή επηρεάζεται η δραστηριότητά τους εντός του 2021 και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, η βάση υπολογισμού είναι ο μέσος όρος του εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών τους τον Ιανουάριο του 2020Για σκοπούς υπολογισμού της επιδότησης (Λιανικό Εμπόριο), ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021 λογίζεται ως μηδενικός.

Το ανώτατο ύψος επιδότησης καθορίζεται στις €300.000, με εξαίρεση ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα των οποίων ο κύκλος εργασιών το 2019 ήταν μεγαλύτερος των €20εκ, όπου το ανώτατο ύψος επιδότησης, καθορίζεται στις €800.000. Το ελάχιστο ύψος επιδότησης, ανέρχεται στα €1.000.

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

Το παρόν Σχέδιο δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και για άλλες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Επιπρόσθετα, δεν  αφορά ένωση προσώπων, της οποίας οι σκοποί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε είναι πολιτικής ή φιλανθρωπικής συνδικαλιστικής ή άλλης παρόμοιας φύσης

 

Β. Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ

 

ΣΚΟΠΟΣ:

Κάλυψη ενοικίων, δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων αυτοτελώς εργαζομένων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Αυτοτελώς εργαζόμενοι που δεν τηρούν το κριτήριο του κύκλου εργασιών €15.600 ανά έτος και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΦΠΑ θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ίση με το 50% του μηνιαίου επιδόματος που λαμβάνουν με βάση το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων του Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εξαιρείται της επιδότησης η κατηγορία  αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίοι στις δηλώσεις τους προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωναν εισόδημα κάτω των €150. Σε αυτούς καταβάλλεται ήδη ελάχιστο επίδομα ύψους €300 από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Κατάλογος οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν καλύπτονται από το σχέδιο της εφάπαξ κρατικής χορηγίας

 1. Υπεραγορές και παντοπωλεία (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου)
 2. Ορυχεία και Λατομεία
 3. Δασοκομία και Υλοτομία
 4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
 5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
 6. Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων
 7. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 8. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
 9. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 10. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή
 11. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 12. Ιατροί
 13. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις
 14. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα
 15. Χοντρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις
 16. Εμπορικοί αντιπρόσωποι
 17. Χοντρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού &εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις.
 18. Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
 19. Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες
 20. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
 21. Γηροκομεία
 22. Φαρμακεία
 23. Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων
 24. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες
 25. Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες
 26. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια
 27. Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
 28. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς δραστηριότητες
 29. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
 30. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
 31. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες
 32. Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες
 33. Καθαριστήρια (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου)
 34. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων
 35. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία
 36.  Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου)\
 37. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού


Κύριες Ειδήσεις

Translate »