Ακύρωση προστίμου €5.707.723 κατά Πετρολίνα


Ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για πρόστιμο στην Petrolina από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑΚ, το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 29 Απριλίου 2021, ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού («ΕΠΑ») ημερομηνίας 30.10.2017, με την οποία η ΕΠΑ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στην PHL ύψους €5.707.723.

Η ανακοίνωση της Εταιρείας

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd («PHL») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 29 Απριλίου 2021, ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού («ΕΠΑ») ημερομηνίας 30.10.2017, με την οποία η ΕΠΑ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στην PHL ύψους €5.707.723 (ΛΚ3.340.582 ή 2,5% επί του κύκλου εργασιών της PHL) σε σχέση με αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξήγαγε για την περίοδο 2004-2006. Το Διοικητικό Δικαστήριο αποδέχτηκε πλήρως τις θέσεις της PHL αναφορικά με παράβαση νόμου κατά το στάδιο λήψης της απόφασης για αιφνίδια έρευνα καθώς και ότι οι εντολές για αιφνίδια έρευνα ημερομηνίας 10/11/2005 και 11/11/2005 έπασχαν λόγω παράβασης νόμου.

Η ΕΠΑ επανεξέταζε από τον Δεκέμβριο του 2012 το αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας που είχε διεξαγάγει σε σχέση, αφενός, με ισχυριζόμενη σύμπραξη μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, περιλαμβανομένης της PHL, για καθορισμό των τιμών λιανικής εμπορίας ορισμένων πετρελαιοειδών και, αφετέρου, για ισχυριζόμενη σύμπραξη μεταξύ της PHL και των πρατηριούχων της για καθορισμό τιμών λιανικής πώλησης σε σχέση με την περίοδο Οκτωβρίου 2004 μέχρι Δεκεμβρίου 2006. Η επανεξέταση αυτή διενεργείτο ύστερα που η απόφαση της ΕΠΑ για επιβολή προστίμου σε σχέση με την πιο πάνω έρευνα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 25 Μάϊου 2011. Με απόφαση της ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2017, η ΕΠΑ αποφάσισε σε σχέση με το πρώτο πιο πάνω θέμα, ότι δεν στοιχειοθετείται σύμπραξη μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, περιλαμβανομένης της PHL, για καθορισμό τιμών λιανικής πώλησης. Η ΕΠΑ αποφάσισε περαιτέρω, σε σχέση με το δεύτερο πιο πάνω θέμα, ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών, περιλαμβανομένης της PHL, η κάθε μια ξεχωριστά, παραβίασαν το Νόμο λόγω σύμπραξης με τους αντίστοιχους πρατηριούχους τους για καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Η εν λόγω απόφαση ήταν το αντικείμενο της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο την ακύρωσε για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Υπενθυμίζουμε ότι η εκτέλεση της απόφασης με βάση την οποία η ΕΠΑ είχε επιβάλει το προαναφερθέν πρόστιμο στην PHL (που έχει τώρα ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο) αναστάληκε, εκκρεμούσης της εκδίκασης της προσφυγής της PHL για ακύρωση της απόφασης. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της PHL, αφού είχε λάβει υπόψη τη γνώμη των νομικών συμβούλων της PHL, αποφάσισε να μην προβεί σε πρόνοια για ενδεχόμενη ευθύνη πληρωμής του επιβληθέντος προστίμου.

Ενόψει της πιο πάνω εξέλιξης, η PHL, ενεργώντας στη βάση νομικής συμβουλής, θεωρεί ότι η διαδικασία ενώπιον της ΕΠΑ θα πρέπει να θεωρείται ως λήξασα.Κύριες Ειδήσεις

Translate »