Breaking News

Έστειλε τις επιταγές με τα μερίσματα η Τσιμεντοποιία Βασιλικού


Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ έστειλε με το ταχυδρομείο τις επιταγές με τα μερίσματα από τα κέρδη της από το 2018 και το 2019 στους μετόχους της.

Συγκεκριμένα η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώσε ότι οι επιταγές του μερίσματος συνολικού ύψους €0,08 ανά μετοχή (€0,06 από τα κέρδη του 2018 που συμπεριλαμβάνονται στα συσσωρευμένα κέρδη και €0,02 από τα κέρδη του 2019), ταχυδρομήθηκαν στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας (εγγεγραμμένους στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 12ην Αυγούστου 2020) την 04ην Σεπτεμβρίου 2020.Κύριες Ειδήσεις

Translate »