Breaking News

Άναψε «πράσινο» για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Αραδίππου


Πηγή: economytoday.com


Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 2,2MW

Στη δημοσιοποίηση της έκθεσης προελέγχου (screening) για την εκτίμηση επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2.2 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας “Petrolina Energy Ltd”, στο Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας, προέβη το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 2,2MW, στην Αραδίππου, περίπου 1,3 km βορειοανατολικά του Καλού Χωριού Λάρνακας και 1,2 km δυτικά περίπου από την οικιστική ζώνη του Δήμου Αραδίππου.

Η συνολική έκταση των τεμαχίων της προτεινόμενης ανάπτυξης είναι 37.681 m2 ενώ το Φωτοβολταϊκό Πάρκο αναμένεται έχει έκταση 20.500 m2 περίπου.

Το έργο θα αποτελείται από:

• 3964 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 555W το κάθε ένα στερεωμένα σε ανοξείδωτες μεταλλικές βάσεις,

• μετατροπείς δικτύου,

• ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,

• δωμάτιο μετρητών της ΑΗΚ

• περίφραξη περιμετρικά των τεμαχίων

Η πρόσβαση στα τεμάχια γίνεται μέσω εγγεγραμμένου δρόμου

Κοντά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Κατά την εξέταση της αίτησης, διαπιστώθηκε ότι ένα τεμάχιο απείχε περίπου 730 μέτρα, από τα όρια της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς». Σύμφωνα με τη χωροθετική πολιτική για τις ΑΠΕ προβλέπεται πως για αποστάσεις από 500 εώς 1000 μέτρα διεξάγεται προέλεγχος (screening) για να διαπιστωθεί κατά πόσο το ΦΒ πάρκο δύναται να επηρεάσει την ΕΖΔ και τα αντικείμενα προστασίας της.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον, οι πιθανές επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου, αναμένεται να αφορούν κυρίως τη διασπορά σκόνης και την πρόκληση θορύβου, λόγω των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα αλλά και την αποκοπή τμήματος της υπάρχουσας βλάστησης.

Δεδομένης της παρούσας χρήσης των τεμαχίων για καλλιέργεια σιτηρών, στη μεγαλύτερη επιφάνειά τους δεν εντοπίζεται, όπως περιγράφει η γνωμάτευση, φυσική βλάστηση, σε κάποια σημεία έχουν καταγραφεί μεμονωμένα άτομα του είδους Ziziphus lotus, τα οποία όμως δεν δύναται να αποτελέσουν οικότοπο προτεραιότητας. Κάποια από τα άτομα αυτά θα χρειαστεί να αποκοπούν για την τοποθέτηση των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων. Κατά τη λειτουργία του έργου, οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως την αύξηση της υφιστάμενης στάθμης θορύβου σε μικρό βαθμό κατά τις περιόδους συντήρησης του ΦΠ.

Πέρασε το screening η Petrolina

Όπως σημειώνεται, η αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου κατά το στάδιο του προελέγχου (screening), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί η ακεραιότητα της ΕΖΔ και τα αντικείμενα προστασίας της.

Το προτεινόμενο έργο, επισημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος, με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, αλλά και λόγω απόστασης από την ΕΖΔ μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση σύμφωνα με τον Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018, χωρίς να υποβληθεί στα επόμενα στάδια αξιολόγησης του άρθρου 6, παράγραφος 3 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ.

Τι περιλαμβάνει το «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς»

Η έκθεση κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά της εν λόγω προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 ΕΖΔ και των προτεινόμενων υπό ανάπτυξη τεμαχίων.  Όπως καταγράφει, τα μέτρα προτεραιότητας για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς» αφορούν την διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση των οικοτόπων:

  • 1520* Γυψούχες στέππες
  • 6220* Ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή (Thero-Brachypodietea) και την διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων
  • 5220* Θαμνώνες με Ziziphus lotus και
  • 5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum.

Επίσης στα μέτρα προτεραιότητας περιλαμβάνεται και η διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της.

Εντός της ΕΖΔ έχουν καταγραφεί συνολικά 40 είδη πτηνών εκ των οποίων εννιά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ (Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Lulula arborea, Oenanthe cypriaca και Sylvia melanothorax).

Επιπρόσθετα, συμπληρώνει πως εντός της ΕΖΔ έχουν καταγραφεί τα παρακάτω απειλούμενα και σημαντικά είδη χλωρίδας: –

  • Daucus guttatus (Εύτρωτο),
  • Erodium crassifolium (Εύτρωτο),
  • Gypsophila linearifolia (Κρισίμως Κινδυνεύον),
  • Herniaria hemistemon (Εύτρωτο)
  • Ornithogalum trichophyllum (Εύτρωτο) και
  • Chaenorhinum rubrifolium (Κινδυνεύον)

Τμήμα των τεμαχίων της προτεινόμενης ανάπτυξης αξιοποιείται για καλλιέργεια σιτηρών. Στα τμήματα των τεμαχίων τα οποία δεν καλλιεργούνται εντοπίστηκαν κατά την καταγραφή χλωρίδας τα είδη Crataegus azarolus, Pistacea sp.και Ziziphus lotus.

Στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8 επιτόπιες πτηνοπαρατηρήσεις την περίοδο 1 Μαρτίου- 3 Ιουνίου 2023 κατά τις οποίες καταγράφηκαν 32 είδη πτηνοπανίδας μεταξύ των οποίων και το ενδημικό Sylvia melanothorax (Τρυπομάζης) και το είδος Burhinus oedicnemus (Τρουλλουρία) το οποίο ανήκει στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Πτηνών 2009/147/ΕΚ.

Επισημαίνεται ακόμη, πως στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται μεμονωμένες κατοικίες, αποθήκες, γεωργικές καλλιέργειες καθώς και περιοχές με άγρια βλάστηση.Κύριες Ειδήσεις

Translate »